a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Årsplan del 2

Den nye Rammeplanen har klare styringsmål for barnehagens innhold, som blir en rettesnor for Årsplanen.

Årsplanen skal fungere som et arbeidsredskap for personalet i barnehagen, for å drive virksomheten i en planmessig retning. Foreldrene skal også ved å lese årsplanen ha mulighet til å bli kjent med barnehagens pedagogiske mål og kan påvirke innholdet i barnehagen. Årsplanen skal også være et dokument for kommunens tilsyn med barnehagen, og den skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid for alle interesserte.

 

BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIER OG INNHOLD

Bjørndalen gårdsbarnehage og Sætre kunst&musikk barnehage er private og vil følge R Steiner pedagogiske impulser i et hjemmekoselig gårdsmiljø. Naturen og dyrene er viktige ressurser i barnas hverdag, og barna lærer å omgås dem på riktig måte. Barna utvikler empati, omsorg og medfølelse på en naturlig måte. Samtidig vil vi praktisere likestilling og likeverd, hvor alle skal ha de samme muligheter, uansett kjønn og religion.

Vi setter barna i sentrum og tilrettelegger for gode omgivelser til det beste for barnas utvikling, i tett samarbeid med deres hjem.

Vi ønsker å skape en noe annerledes barnehage, hvor barna opplever gode dager med trivsel og glede, og hvor vi lykkes med deres basisgrunnlag for god lærdom. Barnehagen byr på fellesskap og stemningsfulle opplevelser, som gir barna verdifull rikdom i sosial kompetanse og erfaring med dyr og natur året rundt.

 Gjennom dette viktige arbeidet med barna og kjernen i pedagogikken, vil de voksne være med barna og vise vei. Barna er naturlig nysgjerrige og etterhermende fra de er helt små, og gjennom sine sanser og tilstedeværelse vil de oppta gode stemninger, sunne normer og sosiale leveregler fra omgivelsene i barnehagen. De voksne vil daglig gi barna trygge rammer med omsorg, masse humor og lek, samt danning, som bygger på viktige verdivalg, kunnskap og holdninger blant personalet.

Personalet er barnehagens ressurs, og deres verdigrunnlag og kompetanse vil danne rammen rundt barnas hverdag. De har nær kontakt med barna og gir dem omsorg og støtte, oppfølging med trøst og humor og små utfordringer videre på veien. Pedagogikken følger årsløpet og med den vil vi ta barna med på varierte aktiviteter med forskjellige innhold og stemningsfulle fester for hver måned.

 

Lek, livsutfoldelse og opplevelser

Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfulle opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.

Leken er barnas arbeid og viktigste beskjeftigelse og deres uttrykk for utvikling og trivsel. Vi gir rom for mye frilek, hvor barna får leke fritt, uten for mye styring fra voksne. Leken er barnas arena, hvor de bruker leketøyet og omgivelsene på sin måte og tar i bruk sin iboende fantasi i frodig frilek.

De voksne har som oppgave å se til at barna leker godt med hverandre og ikke kommer til skade eller ødelegger omgivelsene. Samtidig tilbyr vi utvalg av variert leketøy av naturmateriale som innbyr til kreativ frilek og fantasifull rollelek. Barna etterhermer de voksnes liv i leken og leker ut sine sanseinntrykk og opplevelser. Mye tid for god frilek vil gjøre barna trygge på seg selv og vil hjelpe dem til god utvikling og mental fordøying av alle inntrykk. Frileken foregår daglig, ute som inne gjennom hele året, og de voksne påser at barna finner hverandre i leken, slik at ikke noen faller utenfor. Frileken bygger på barnets utvikling både fysisk, intellektuelt, emosjonelt, språklig og sosialt.

 

Foreldresamarbeid

Barnehagen skal bistå hjemmet i deres omsorgs- og oppdragelsesoppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn.

Det er foreldrenes oppgave å oppdra barnet, men barnehagen skal også bistå med dette. Det er viktig at vi har forståelse for hverandres oppgaver og kan samarbeide om gjensidig anerkjennelse rundt ansvaret og oppgaver i forhold til barnet. Vi skal legge tilrette for et miljø med mye glede, gode verdier og sunne holdninger, slik at barna trives og føler seg trygge og selvsikre til å motta kunnskap med sin iboende entusiasme og nysgjerrighet.

Vi ønsker å ha et nært og konstruktivt samarbeid med foreldrene, da vi vet at både personalet og foreldrene har masse erfaring og kjennskap til det enkelte barn. Sammen kan vi skape en trygg og god støtte for barnet, slik at det trives og får en best mulig utvikling i barneårene. Hver måned får alle foreldre et Månedsbrev, som forteller litt om status og hva som skal skje de nærmeste ukene. Ved å lese Årsplanen, vil foreldrene også få mer forståelse av barnets hverdag.

På hver avdeling henger en Ukesplan som informerer foreldrene kort om valg av sanger i Ringleken, ukas aktiviteter og planer, samt ukedagenes meny og eventuelle bursdager og forberedende månedsfester.

Barnehagen innkaller til foreldremøter 2 ganger pr år og avdelingsleder vil gjerne ha 1-2 ggr årlig foreldresamtale om hvert barn, for å kunne forstå barnet godt og eventuelt tilrettelegge bedre.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet, hvor barnehagen tilrettelegger for en god oppvekst- og læringsarena. Vi har valgt å følge en god del av  R Steinerpedagogikkens ideologi, og årsplanen vil tilkjennegi dette gjennom våre faste aktiviteter og program gjennom året.

Vi finner frem til hvert enkelt barns utviklingstrinn, deres behov og deres forutsetninger for å få en god utvikling i gruppe med andre barn. I barnehagen har barna litt andre regler enn hjemme og andre voksne å forholde seg til, og dette styrker barnas sosiale kompetanse. Personalet jobber tett med det pedagogiske arbeidet, gjennom møter og plandager, med ideer, diskusjoner, evaluering og er sammen om å finne praktiske løsninger for gjennomføring.

 

Omsorg, lek, danning og læring

Omsorg, oppdragelse og læring i barnehage skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling.

Omsorg er å vise nærhet, godhet, oppmerksomhet, forståelse, empati og bruke tid på barna. For å oppdra barn må vi selv vise at vi er dannet og må være gode forbilder med gode holdninger, for barna vil naturlig observere og etterherme de voksne som omgir dem. Dermed kan vi overføre våre gode handlinger, normer, tanker og uttrykk og styrke barnas positive væremåte, ved å være gode omsorgspersoner og dermed påvirke barnets danning. Harmoniske og trygge barn med selvtillit og tillit til andre voksne, har gode forutsetninger for å mestre læring, som skjer kontinuerlig gjennom hele livet. I barndommen vil vi ikke drive undervisning, men bevare barnas iboende nysgjerrighet og undring til de begynner på skolen. Gjennom lekende læring får de likevel smakt litt på de forskjellige fagområdene.

 

Sosial kompetanse og vennskap

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap

Barn liker å omgås andre barn, for å beskue andre og leke sammen og få brukt sin energi i aktivitet med jevnaldrende barn. I barnehagen får barna dekket sine primære behov som er tilpasset deres alder og individuelle utvikling.

Barna må forholde seg til andre omgivelser og får nye relasjoner. Dette styrker barnets integritet og det lærer å bli mer selvstendig som individ. Samtidig lærer barnet nye regler og sosiale koder i møte med andre mennesker med annen bakgrunn. Dette får barnet til å respektere og tolerere andre og tilpasse seg og vise tillit til ulike mennesker fra forskjellige land og kulturer. Dette gir barnet verdifull trening og sosial kompetanse, før barnet starter skolegangen. Personalet vil knytte barna sammen og påse at alle har venner og noen å leke med, slik at ingen blir stående utenfor leken eller blir mobbet. Inkludering i leken er grunnleggende for trivsel og trygghet, og det er plass til alle i et fellesskap.

 

Fagområder i Rammeplanen

Barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagenes rammeplan har definert 7 fagområder, som bør være en del av barnehagens innhold. Fagområdene hver for seg dekker et stort læringsfelt, og de opptrer sjelden alene, men er ofte sammensatt og inkludert i barnas hverdag i barnehagen. Vår barnehage følger også en Steinerpedagogiske planen, for barn i småbarnsalder 0-7 år, som er godkjent av departementet.

 

Kommunikasjon, språk og tekst

Feltet omhandler barnets forståelse og læring av norsk muntlig språk, et helt sentralt område for førskolebarnets utvikling. I barnehagen får barna en tidlig og god språkstimulering gjennom daglig forståelse av nye ord, lytting, etterherming, samtale, høytlesing, sanger, rim, regler, eventyr og rike opplevelser som fremmer barnets uttrykk og språk. Barna gjenkjenner enkelte tall og bokstaver, som de gjennom lek og lære vil forme. Barna får også høre sanger og regler på andre dialekter og fremmed språk, som de med undring og glede vil lære. Språktrening er et felles satsningsområde for alle barnehager i Hurum.

Vi har generell språktrening med barna og for de som trenger ekstra språkstimulering. Vi jobber også faglig bredt med sanglek, musikk, eventyr og malingøvelser med barna. Dette styrker barna både motorikk og språkuttrykk, samt at de har stor glede av å delta i varierende aktiviteter.

0-3 år; Barna lytter til lyder og uttale, øker språkforståelsen og vil kommunisere, etterape, og lærer nye ord og setninger gjennom gjentagende begrep, sang, musikk, maling, høytlesing og samtaler med voksne / barn. De minste barna trenger mye ro, trygghet og repitisjon, nynning og sang, for å føle seg trygg og lytte til språket og forstå endel ord, før de selv begynner å etterape og snakke.

3-6 år; Barna øker sitt ordforråd og forståelsen og bruker språket i flere vendinger, de er aktivt med på samtaler og deltar i sang, musikkrytme, eventyr, maling og språk-leker.

 

Kropp, bevegelse, mat og helse

Dette læringsområdet omhandler grunnleggende erfaringer, kunnskaper, ferdigheter og holdninger som barn tilegner seg gjennom opplevelser, sanseinntrykk og egen bevegelse. Viktigheten av å være aktiv og fysisk tilstede i sin kropp, hvor barnet blir glad i å bevege seg og opplever egen mestring. Det er viktig med riktig kosthold og sunne matvaner, og vi vektlegger dette i barnehagen, hvor vi lager varm mat med barna. Vi serverer ikke tungt fordøyelig mat, nettopp fordi barna skal føle seg lette og være fysisk aktive ute på tur. I vinterhalvåret lager vi urtete i barnehagen, for å holde forkjølelse og influensa unna. Riktig mat og god mosjon er viktig for kropp og god helse, samt god hygiene og renslighet, og vi veksler mellom høy aktivitet og behov for ro gjennom barnehagedagen.

0-3 år; spiser grønnsaker, korn, fisk og melkeprodukter, baker brød, sover ute hele året (max -5 ‘C)

3-6 år; lager mat av grønnsaker, korn, fisk og melkeprod., baker brød, masse utelek, samt hvile ved behov.

 

Kunst, kultur og kreativitet

Dette omhandler musikk, bevegelse, forming og drama. Vi synger sammen, danser, tegner og maler. Vi ønsker å la barna utfolde seg kreativt gjennom skapende aktiviteter i barnehagen og ved at de finner glede ved å kunne uttrykke seg estetisk.  De eldste barna dramatiserer eventyr og viser skuespill, eller de lager mindre bordspill på eget initiativ. Barna finner også samhørighet ved å lage noe i fellesskap eller ved å delta i felles kulturelle opplevelser.

Musikkpedagogen  har musikk med alle barna, og de fryder seg med sang, rytme og klang.

0-3 år; Enkle sanger med bevegelser, klang og rytmeinstrumenter

3-6 år; Sanger, trommer, enkle instrumenter, kultur dans, sangleker

Kunstmaler Lillian Torjusson er bredt utdannet innen kunst og estetikk, og hun er tilstede i barnehagen hver uke og har maling med barna. Maling er sågar en uttrykksform, som fremmer språket og gir barna kreative fargeopplevelser i dyp konsentrasjon.

0-3 år; Flytende plantefarger på vekstpapir, tegner, deltar i formingsaktiviteter

3-6 år; Eksp. med maling, tegning, form og materiell, leire og andre formaktiviteter.

 

Natur, miljø og teknologi

Faget omhandler barnets forhold til naturen. Vi er virkelig heldig som har så flott natur og store områder til fri utfoldelse rundt barnehagen. Vi lærer barna å ferdes i naturen i all slags vær gjennom hele året. I tillegg har vi alle husdyrene som oppholder seg der og skaper frodig miljø rundt barnehagen.

Å ferdes i naturen, betyr at vi også må være miljøbevisste og ta vare på den for fremtiden, og derfor bruker vi tid på å kildesortere og holde naturen ren og fin. Samtidig bruker vi mye tid på å utforske naturen og verdsette denne rikdommen vi finner der, – barna bruker innsektsnett, billefangere og forstørrelsesglass.Vi vektlegger rike naturopplevelser og styrker barnas estetisk sans for det vakre omkring oss, som gjør oss ydmyke, lyttende og hengivne til naturen. Barnehagebussen tar barna med på tur utenfor Sætre-bygda og viser barna steder i Hurum og Røyken.

Barnehagen vil ukentlig ta barna med på varierte og gode opplevelser i naturen, hvor tradisjon, glede, fellesskap og sosial kompetanse er i fokus. Barnehagen har egen skog på 45 da og barna bruker fast leirplass i skogen for lek og hygge året igjennom. Barnehagen har også egen båt som kan ta barna med ut i fjorden for å fiske eller fange sjødyr i teiner, eller bare spise nistepakken på en øy…

0-3 år; blir kjent i barnehagens uteområde og med husdyrene, noe ridning

3-6 år; blir med på tur i skogen og på utflukter (bussturer)  og hesteridning.

 

Etikk, religion og filosofi

Feltet omhandler barnas utvikling av identitet og kulturell tilhørighet gjennom samspill med mennesker og nærmiljø. Barn er undrende til de grunnleggende spørsmål i tilværelsen – en undring barnehagen bør forholde seg til. Vi har et stort ansvar med å oppdra barn og få gitt dem gode samtaler og rike stemninger som medfører en god utvikling.

Overføring av normer og verdier står sentralt i kulturformidlingen. Barnehagen vår står religiøst nøytralt og har bedt seg fri fra å følge den kristne formålsparagraf for norske barnehager. Likevel følger vi den alminnelige barnetro med norske kristne tradisjoner rundt høytidene.

Vi må lære barna å vise åpenhet, respekt og toleranse for andre mennesker med annen religion og kulturell bakgrunn.

3-6 år; Opplevelser, inntrykk, tanker, undring, samtaler, bekreftelse, forståelse

 

Nærmiljø og samfunn

Vi gjør barna trygge på det indre livet i barnehagen og viser barna at vi er en del av et lokalsamfunn. Vi tar barna med på tur til Sætre sentrum for å bli litt kjent med butikk, bensinstasjon, apotek, frisør etc. samt de større barna blir med på bussturer rundt om i kommunen, for å gi dem følelsen av tilhørighet, trygghet, demokrati og likestilling i et levende demokratisk samfunn. Det er viktig at barna føler at de kan delta og medvirke til en fremtidig utvikling. Barna må få erfare at de er verdifulle og betydningsfulle og at de kan få delta og bestemme litt over sin hverdag. Vi likestiller jenter og gutter, slik at alle får like muligheter og de samme utfordringer i barnehagen.

0-3 år; gjennom observasjon og situasjoner, sosial trening

3-6 år; gjennom opplevelser, samtaler, erfaringer, forståelse, sosial kompetanse og turer rundt Hurum, Røyken og Asker, samt Drammen og Frogn med barnehagebussen.

 

Antall, rom og form

Barnehagen skal bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former. Vi bruker tallbegrep og mengdelære både bevisst og uformelt i lekende form og i samling med barna. Barn er opptatt av alder og tallbegrep, sammen med bokstavene i sitt eget navn. De vil prøve å etterherme formen og gjenkjenner flere tall og bokstaver. Gjennom å bære tungt og å helle vann og drikke vil de oppleve vekt og mengde. Avstander og tid blir ofte diskutert og utfordringer blir til små konkurranser og egen mestring, med høyde og lengde, fart, vekt og tidsrom.

0-3 år; barna teller fra en – tre og fra en – fem, lærer farger og gjenkjenner former

3-6 år; barna teller fra en – ti/femten/tyve, fargelære, former, vekt og mengde, tid

 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Barnehagen følger Barnehageloven, Rammeplanen og egen Årsplan Gjennom Månedsplan og Ukeplan vil personalet gjennomføre dagens aktiviteter

Det utarbeides arbeidsmappe for barna, samt Utstilling av produkter barna har laget Bilder i barnehagen og på hjemmesiden < www.bjorndalengard.no> og på facebook.

Det lages årlige observasjoner av alle barna, for å følge opp ethvert barn og sikre god utvikling og progresjon i samarbeid med foreldrene, som jevnlig får informasjon og innsyn i observasjonene. Barnehagen bruker internt  egne spesialpedagoger i barnehagen og med lokale instanser som Helsestasjon,  PP-tjenesten, Barnevernet og skolen, samt kommunens rådgivende organ for barnehager.

Barnehagens personale kvalitetssikrer sitt arbeid gjennom interne møter, Plandager, tilbakemeldinger fra foreldre og Brukerundersøkelse, og vi evaluerer og utvikler vårt barnehagetilbud for hvert år.

 

Barnas pedagogiske årsløp og medvirkning

Det pedagogiske opplegget i barnehagen vår er mye basert på årsløpet og festene som er jevnt fordelt gjennom hele året. Månedsfestene innhold er lagt opp til barnas delaktighet og medvirkning, slik at barna får en forståelse og glede over å delta med sanger, eventyr og stemningsfulle aktiviteter i forberedelsene til festen og i gjennomføringen. Dette gjentar seg år etter år og vil gi barna en trygg og forutsigbar hverdag, som igjen gir grobunn for glede og styrker selvbildet hos barna.

Barnets synspunkter vektlegges og det skal få komme med sin ytring og bli hørt. Barnet skal føle at det er betydningsfullt og får bestemme noe i barnehagen. Det er viktig at barna tidlig får føle at de er en del av et demokrati og at de kan oppleve anerkjennende kommunikasjon med de voksne. Vi har flere intervjuer med barna, hvor de svarer åpent på aktuelle spørsmål. Barna deltar i forberedelse og gjennomføring av årstidsfestene, og de har stor medvirkning gjennom hele prosessen.

Barnas siste år i barnehagen, før det starter på skolen blir et modningsår, hvor barnet selv føler seg trygg og selvsikker på barnehagens innhold og størst av alle barna, og de skal føle at de mestrer det meste…! Barna får bl.a. spikke med kniv, tove ull og sy sin kjepphest, de gjennomgår et program rundt de forskjellige dyrene og få sitt ‘Dyresertifikat’, de synger og spiller trommer og rytmepinner, fremfører et skuespill, baker og lager mat, de kan telle og de synger alfabetet, samt de snekrer sin egen skattekiste. Vi vil jobbe for å få trygge og harmoniske barn som gleder seg til å starte på skolen, med sin nysgjerrigehet og naturlig lyst til å lære.

 

Overgang barnehage – skole

Barnehagens eldste, 5-6 åringen har et siste år i barnehagen, hvor de modnes på mange felt, mentalt, sosialt og fysisk. Barna synes det er morsomt å være størst i barnehagen, og de ser med spenning frem til skolestart.

Hele det siste året i barnehagen deltar barna i 6-årsklubben, hvor de har mye sosial og praktisk lek og læring. Barnehagen kontakter de skolene barna skal starte på, for å utveksle informasjon, besøke, og blir kjent med på forsommeren, for å gjøre overgangen for seksåringene så trygg og god som mulig.

 

Barnehagen er en lærende organisasjon

Det betyr at barnehagen skal bruke Plandager og pedagogisk møtevirksomhet på en utviklende måte for personalet.  Barnehagen skal være oppdatert og engasjert med i pedagogisk utvikling i samfunnet, slik at de holder seg oppdatert og evt videreutdanner seg etter behov. Dette kan også komme barn og foreldre tilgode ved at personalet er mer engasjert i det pedagogiske arbeidet med barna.

 

Bemanningsnorm

Bemanningsnormen i barnehagen tilsier at det skal være et minstekrav til pedagogisk bemanning og grense på 7 små barn og max 3 barn pr voksen for 0-3 år, og max 14 store barn pr pedagog og max 6 barn pr voksen for 3-6 år.

Dette samsvarer også med barnehagens minstekrav for normal bemanning kl 9-15.30, mens det tidlig og sent på dagen er færre voksne tilstede, fordi barnehagens åpningstid er lengre enn en normal arbeidsdag.