a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Vedtekter for Bjørndalen Gårdsbarnehage AS

(org nr. 996398420)

 

1.  NAVN

Bjørndalen gårdsbarnehage og Sætre kunst&musikk barnehage er privat og drives av Heidi Stav og Vidar Sørli

2.  FORMÅL

Virksomheten skal tilby og tilrettelegge gode utviklings- og aktivitetsmuligheter for barn, i nær kontakt med hjemmet. Barnehagene drives i samsvar med gjeldende barnehagelov og rammeplaner godkjent fra departementet. Barnehagene drives religiøst nøytralt og følger ikke kristen formålsparagraf. Likevel følger vi norske tradisjoner gjennom månedlige fester i barnehagen.

3. SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget er sammensatt av 6 personer; 2 repr fra foreldre,   2 repr fra ansatte, 2 repr fra eierne (velges for 2 år av gangen) SU skal føre møtebok og ha et godt og frodig samarbeid til det beste for barna i barnehagen

4. OPPTAK AV BARN

Barnehagens arealnorm er 5,5 m2 (0-3 år) og 4 m2 (3-6 år). Barnehagen er åpen for barn fra 0 år og frem til skolestart. Hvis mulig skal avdelingene ha en hensiktsmessig sammensetting av barn med forskjellig alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Søsken og barn med spesielle behov har fortrinnsrett. Styrer foretar innstilling overfor pedagogisk forum, og barnehagen har opptak hele året. Plasstilbudet bekreftes skriftlig og plassen beholdes inntil skriftlig oppsigelse foreligger.

5. ÅPNINGSTIDER

Barnehagen er åpen man-fre kl 06.45 – 17.00, untatt påske, 4 ukers sommerferie (juli) og romjula, samt off. fridager og helligdager. Vi har 5-6 planleggingsdager pr år, hvor personalet får oppdatert seg. Vi holder åpent i ferier, for foreldre som må jobbe, på visse vilkår.

6. FORELDREBETALING

Betaling skjer pr faktura, som blir utdelt mot slutten av hver måned, forskuddsvis 11 mnd pr år. Matpenger betales og en frukt tas med daglig. En bekreftet plass er økonomisk forpliktende fra avtalt oppstart og ut oppsigelsestiden. Uteblitt betaling vil medføre renter, inkasso og evt. tap av barnehageplassen.

7. OPPSIGELSESTID

Foreldrene plikter å melde ifra skriftlig og senest 2 måneder før barnet slutter, oppsigelsestiden må betales og gjelder fra den 1. i hver måned. Oppsigelsesfrist før sommerferien er innen 1. mai.

8. FRAVÆR

Om barnet tas ut av barnehagen ved sykdom, ferie m.m. skal likevel full betaling opprettholdes.

9. BARN OG DYR

Barnehagen er en del av et gårdsbruk, og vi har forskjellige dyr som barna kan ha kontakt med. Barna er med på mating og stell av dyrene. Barnehagen må få beskjed hvis barn er allergisk eller av annen grunn ikke skal ha nærkontakt med dyr.

10. PEDAGOGIKK

Styrer er ansvarlig for den pedagogikken som føres. Barnehagen følger en del av Rudolf Steiners ideer, og pedagogikken vektlegger bl a årstidene, og endringer i naturen gjennom årsløpet og festene rundt disse. Barnehagetilbudet inkluderer nær kontakt med våre husdyr, samt barna kan få et kulturelt tilbud innen maling, musikk, teater / drama. Barnehagebussen tar barna med på turer til faste baseplasser i nye Asker kommune og nabokommunene.